रविवार, २७ फेब्रुवारी, २०११

डोक्याचा वापर

बंड्या एकदा कागद उडू नए म्हणून त्यावर ठेवायला जड़ वस्तु शोधत होता. 
तेवढ्यात त्याचे गुरूजी तेथे आले 
व त्याला म्हणाले :- अरे बंड्या काय शोधतोय ? 
बंड्या :- काही नाही सर कागदावर ठेवायला जड़ वस्तु शोधतोय!!.
गुरूजी :-सापडली काय? 
बंड्या :-नाहीना...... 
गुरूजी :-अरे मग डोक्याचा वापर कर ना.........

1 टिप्पणी: